Ochrana súkromia

Úvod InfoOchrana súkromia

OCHRANA SÚKROMIA

 

Ochrana osobných údajov zákazníkov - všeobecné informácie.


Internetový obchod www.panskamodaadoplnky.sk Vám ďakuje za prejavenú dôveru a zaväzuje sa, že vykoná všetky opatrenia a potrebné kroky aby bezpečne chránil Vami poskytnuté dáta, ktoré museli byť uvedené pre realizáciu Vašej objednávky.
Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Spoločnosť MAXMA, s.r.o. všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre internú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

 

K Vašim osobným údajom pristupujeme citlivo a profesionálne, nakoľko Vaše súkromie považujeme za dôverné a nenarušitelné:
- Za žiadnych okolností prijaté dáta neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Ich uloženie je realizované v zabezpečenej databáze s autorizovaným prístupom.
- Pracovníci, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

 

Aby sme boli schopní zabezpečiť služby na profesionálnej úrovni, s ktorými chceme aby ste boli spokojní, potrebujeme niekoľko informácií:

 

- Pri nákupe na v našom eshope nie je nutná registrácia, svoje údaje zadávate pri objednávke jednorázovo.
- Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky (zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie v rozpise činností)
- Nezneužívame Vaše telefónne číslo pre marketingové účely, kontaktujeme Vás výhradne len v spojitosti s vybavením a doručením objednávky, prípadne reklamácie, ak ste ju uplatnili.
- Neposielame nevyžiadané e-maily. Vašu emailovú adresu používame k zaslaniu potvrdenia o prijatí objednávky, statusoch jej spracovania a expedície.


Bezpečné internetové bankovníctvo

- Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečených stránkach banky. 
- Neprichádzame vôbec do styku s Vašimi citlivými platobnými údajmi. Dozvieme sa len prostredníctvom emailu alebo SMS o tom, či transakcia bola úspešná alebo neúspešná.

 

Ochrana osobných údajov zákazníkov - podrobné informácie

v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ internetového objednávkového systému www.all4men.sk 

MAXMA, s.r.o. 

Volgogradská 92

080 01 Prešov 

IČO: 36479373

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou formulára pri objednaní tovaru v nákupnom košíku.

 

2. Sprostredkovateľ dopravy
ReMax Courier Service, spol. s.r.o.
Cikkerova 2, 841 05 Bratislava
IČO: 35 825 456

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a priezvisko, adresu doručenia zásielky a telefónne číslo.

 

3. Sprostredkovateľ dopravy
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 26 631 124

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a priezvisko, adresu doručenia zásielky, telefónne číslo (pri doručení balíka poštovým kuriérom).

 

4. Účel spracovania osobných údajov

  • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b).
  • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
  • Potvrdenie prijatia a akceptácie objednávky, platby za tovar, dodanie objednaného tovaru - systémom e-shopu, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
  • Zasielanie informačných elektronických novín, ak o túto službu prejaví zákazník záujem pri registrácii.

 

5. Zoznam získavaných osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára
Spotrebiteľ: meno, priezvisko, adresa bydliska (mesto, ulica, číslo domu, PSČ), e-mail, telefónne číslo
Firemné objednávky: názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mail, telefońne číslo

 

6. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

 

7. Poskytnutie údajov tretím stranám
Osobné údaje nie sú firmou MAXMA, s.r.o. poskytované žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru pre prepravné spoločnosti:

 

ReMax Courier Services, spol. s.r.o., IČO: 36624942. Rozsah poskytovaných údajov - meno príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

 

Slovenská pošta, a.s., IČO: IČO: 26 631 124. Rozsah poskytovaných údajov - meno príjemcu, adresa doručenia a celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

 

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná prepravná spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

 

8. Zverejnenie údajov
Spoločnosť MAXMA, s.r.o. získané osobné údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

 

9. Likvidácia osobných údajov
Spoločnosť Maxma, s.r.o. získané osobné údaje uchováva v zmysle § 17 zákona č. 122/2013 Z.z., Účtovné a iné doklady spojené s vybavovaním objednávky je naša spoločnosť povinná uchovávať v zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú údaje zlikvidované podľa platnej legislatívy SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 

10. Práva a povinnosti dotknutej osoby
Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
- Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
- Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
- Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
- Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
- Likvidáciu jej osobných údajov

 

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na našej elektronickej adrese info@all4men.sk písomne, alebo osobne na adrese sídla spoločnosti: MAXMA, s.r.o., Volgogradská 92, 080 01 Prešov. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

 

11. Registrácia informáčného systému eshopu

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.all4men.sk, spoločnosť MAXMA, s.r.o., má informačný systém v ktorom spracúva osobné údaje svojích klientov/zákaznikov registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. 

 

 

Bc. Milena Balunová

Konateľ spoločnosti

MAXMA, s.r.o. 

Copyright 2015 - 2024 © panskamodaadoplnky.sk